ΠΙΣΙΝΕΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ

Για τη λειτουργία της πισίνας απαιτείται η κατασκευή του μηχανοστασίου μέσα στο οποίο βρίσκεται όλος ο απαραίτητος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός. Το μηχανοστάσιο επιβάλλεται να είναι άνετο καθώς θα πρέπει να είναι επισκέψιμο και να μπορούν να εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες, εγκατάστασης αρχικά και συντήρησης στην συνέχεια. Όλα τα εντοιχισμένα δίκτυα της πισίνας καταλήγουν μέσα στον χώρο του μηχανοστασίου και ακολουθούν οι απαιτούμενες συνδέσεις. Ο χώρος του μηχανοστασίου θα πρέπει να είναι φωτιζόμενος και αεριζόμενος με φυσικά ή τεχνητά μέσα